nasza oferta

Opracowania kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Praca polegająca na wyznaczeniu na działce miejsca posadowienia budynku w stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów budowlanych. Jest to czynność przygotowawcza do rozpoczęcia budowy.

Geodezyjne wyznaczenie w terenie przebiegu sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem ich budowy.

Geodezyjne wyznaczenie w terenie przebiegu przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem ich budowy.
Obowiązkowi wyznaczenia nie podlegają przyłącza, których podłączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub działce do niej przyległej

Geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a także obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę tj. budynków stacji transformatorowych do 35 m2 , kanalizacji kablowych.

 

Po zrealizowaniu inwestycji w celu zakończenia budowy należ skompletować dla organu architektoniczno-budowlanego dokumentację do odbioru obiektu budowlanego. Jedną ze składowych tej dokumentacji jest mapa powykonawcza, obrazująca położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończonej inwestycji sporządzana w wyniku pomiaru powykonawczego przez geodetę uprawnionego.

Celem podziału geodezyjnego działki jest wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału. Procedura podziału geodezyjnego może służyć uzyskaniu możliwości podziału prawnego nieruchomości czyli sprzedaż części nieruchomości, darowizna itp.

Potrzeba wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zachodzi w różnych przypadkach np. wówczas, gdy zamierzamy ogrodzić naszą nieruchomość lub rozpocząć budowę, a nie mamy pewności co do przebiegu granic.

Wznowienie znaków granicznych to czynności odtworzenia uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych . Wznowienie znaków granicznych jest możliwe jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym istnienią dokumenty geodezyjne i kartograficzne pozwalających jednoznacznie odtworzyć granice w terenie.

Wyznaczenia punktów granicznych to czynność polegająca na wyznaczeniu w terenie punktów załamania granic, wcześniej nieoznaczonych w terenie znakami granicznymi na podstawie istniejących dokumentów geodezyjne i kartograficznych.

Ustalenie granic wykonywane jest w przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym nie ma dokumentacji pozwalającej odtworzyć granice lub jeżeli zawarte w niej dane są niewiarygodne.

Geodezyjna obsługa inwestycji to ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych.
Zakres czynności geodezyjnych obejmuje m.in. wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą

Wykonuje szereg innych prac tj. np. mapy do celów prawnych, niwelacje posadzek wielkopowierzchniowych, obliczenia objętości materiałów sypkich, pomiar przekrojów, pomiar powierzchni użytkowych, pomiar objętości kubaturowych, pomiar wysokości, pomiar spadków itd.

kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

67-410 SŁAWA
Nowy Rynek 23C

66-130 BOJADŁA
CMENTARNA 3

725-946-448

W związku z terenowym charakterem pracy przed wizytą w biurze proszę o kontakt telefoniczny

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio